Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Big-Six.nl en Wild-Encounters.com

English

Algemene voorwaarden: Prints, Illustraties en creatieve vormgeving

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Big-Six.nl / Wild-Encounters.com : de ontwerper/de ontwerpstudio die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door de ontwerp- studio voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a.
d. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.


Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Big-Six.nl /Wild-Encounters.com en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slecht bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Offerte, overeenkomst en bevestiging.

Artikel 3: Prijsopgave

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Big-Six.nl /Wild-Encounters.com. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de Big-Six.nl /Wild-Encounters.com zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging

Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en gesigneerd aan Big-Six.nl /Wild-Encounters.com te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen.
Mondelinge afspraken en bedingen binden Big-Six.nl /Wild-Encounters.com en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door Big-Six.nl /Wild-Encounters.com zijn bevestigd.

Artikel 5: Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijktijdig aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan Big-Six.nl /Wild-Encounters.com dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.
De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Big-Six.nl /Wild-Encounters.com mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 7: Gebruik van andere

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging op openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de op- drachtgever verstrekt. Big-Six.nl /Wild-Encounters.com Houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Big-Six.nl /Wild-Encounters.com, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hier voor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
Wanneer Big-Six.nl /Wild-Encounters.com opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 9: Termijn van levering

Een door Big-Six.nl /Wild-Encounters.com opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Big-Six.nl /Wild-Encounters.com is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Big-Six.nl /Wild-Encounters.com in gebreke heeft gesteld. Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht.

Artikel 10: Auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Big-Six.nl /Wild-Encounters.com. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Big-Six.nl/Wild-Encounters.com en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, ontwerp, blijven deze rechten bij Big-Six.nl /Wild-Encounters.com

Artikel 11: Auteursrechthebbende

Big-Six.nl /Wild-Encounters.com garandeert dat het geleverde door of vanwege Big-Six.nl /Wild-Encounters.com is ontworpen, dat Big-Six.nl /Wild-Encounters.com geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 13: Naamsvermelding

Big-Six.nl /Wild-Encounters.com is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Big-Six.nl /Wild-Encounters.com openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Big-Six.nl /Wild-Encounters.com
dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool ® met de naam van Big-Six.nl /Wild-Encounters.com en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ©, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Big-Six.nl /Wild-Encounters.com, het zij het nummer van het internationaal depot.

Artikel 14: Eigendom bij de Big-Six.nl/Wild-Encounters.com

Zolang geen nadere afspraken tussen Big-Six.nl /Wild-Encounters.com en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Big-Six.nl /Wild-Encounters.com aan de op- drachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van Big-Six.nl. /Wild-Encounters.com Van deze zaken zal, op de binnen Big-Six.nl /Wild-Encounters.com aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Big-Six.nl /Wild-Encounters.com daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.


Gebruik en licentie

Artikel 15: Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Big-Six.nl /Wild-Encounters.com, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor- zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 16: Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 17: Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Big-Six.nl /Wild-Encounters.com veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Big-Six.nl /Wild-Encounters.com kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door het gewenste wijziging Big-Six.nl /Wild-Encounters.com als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 18: Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Big-Six.nl /Wild-Encounters.com de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 19: Bewijsmateriaal

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 15 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 20: Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 21: Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Big-Six.nl /Wild-Encounters.com door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 22: Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.


Betalingsvoorwaarden

Artikel 23: Betalingsverplichting

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Big-Six.nl /Wild-Encounters.com nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 115,00.

Artikel 24: Periodieke betalingen 

Big-Six.nl /Wild-Encounters.com heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 25: Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Big-Six.nl /Wild-Encounters.com binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken. 

Herroepen en beëindigen opdracht

Artikel 26: Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Big-Six.nl /Wild-Encounters.com zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 27: Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Big-Six.nl /Wild-Encounters.com bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slecht worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 28: Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van, van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de ontwerp- studio redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ont- werpstudio het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat
moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerp- studio redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft
Big-Six.nl /Wild-Encounters.com, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de op- dracht betrekking hebbende honorarium.


Aansprakelijkheid

Artikel 29: Aansprakelijkheid

Big-Six.nl /Wild-Encounters.com kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Big-Six.nl / Wild-Encounters.com kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door Big-Six.nl /Wild-Encounters.com aangereikte fotomateriaal – dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal – waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Big-Six.nl /Wild-Encounters.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).

Artikel 30: Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Big-Six.nl /Wild-Encounters.com voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Big-Six.nl /Wild-Encounters.com toekomende honorarium.

Artikel 31: Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 32: Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Big-Six.nl /Wild-Encounters.com voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 33: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare
verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Big-Six.nl /Wild-Encounters.com door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Overige bepalingen

Artikel 34: Andere voorwaarden.

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Big-Six.nl /Wild-Encounters.com niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover de ont- werpstudio de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 35: Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Big-Six.nl /Wild-Encounters.com en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Big-Six.nl /Wild-Encounters.com en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Big-Six.nl /Wild-Encounters.com is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Artikel 36: Wijzigingen in de voorwaarden

Big-Six.nl /Wild-Encounters.com is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van Big-Six.nl. /Wild-Encounters.com De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Big-Six.nl /Wild-Encounters.com van de eerst geplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Big-Six.nl /Wild-Encounters.com dient de opdrachtgever zichzelf er- van op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Big-Six.nl /Wild-Encounters.com gedurende die tijd gewijzigd zijn.